Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Obchodní podmínky předplatného

Obchodní podmínky předplatného u SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 610 61 409, se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 43044 ( dále SEND Předplatné)

Vybrané předplatné je dle smluvních podmínek distribuce mezi SEND Předplatné a příslušným vydavatelem převáděno na účet vydavatele. Vydavatel okamžikem odeslání předplatného na jeho účet přebírá případný závazek vrácení předplatného vůči předplatitelům. Za plnění marketingových a dárkových akcí spojených s předplatným zodpovídá vydavatel.


Předplatné se sjednává na dobu určitou s automatickou obnovou. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím e-mailové adresy send@send.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru na čísle 225 985 225 nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána. V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka společnosti SEND Předplatné vůči předplatiteli.

V případě, že platební doklad není uhrazený v termínu splatnosti a zároveň ze strany předplatitele nebylo předplatné ukončeno oznámením společnosti SEND Předplatné (telefonicky, emailem, dopisem nebo v zákaznickém profilu na www.send.cz), je společnost SEND Předplatné oprávněna provést automaticky opakované zaslání platebního předpisu ve formě připomínky úhrady, a to i vícekrát. Úhradou nebo ukončením předplatného automatické připomínkování zaniká.

V případě objednávky hrazené prostřednictvím SIPO je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň dvou měsíců, jinak bude předplatné v systému SIPO zúčtováno automaticky na další období. V takovém případě je možné předplatné vrátit až po jeho převedení ze strany České pošty na účet SEND Předplatné.

V případě objednávky hrazené prostřednictvím faktury je splatnost faktury 14 dní.

V případě objednávky s opakovanou platbou kartou (rekurentní platba) je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň jeden měsíc. Opakovaná platba probíhá automaticky bez předchozího avíza předplatitele, a to ve výši a periodicitě uvedené při založení objednávky, maximálně do konce platnosti platební karty . V případě, že by opakovaná platba měla být v jiné výši, než bylo uvedeno v objednávce, je předplatitel o takové změně informován s předstihem pomocí e-mailu. Opakovanou platbu kartou lze zrušit a stornovat e-mailem na karty@send.cz.

V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel, je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, společnost SEND Předplatné je oprávněna kontaktovat adresáta časopisu a nabídnout předplatné na další období přímo jemu.

Při objednání tří a více kusů od jednoho vydání stejného časopisu, kolekce, knih nebo jiného zboží společnost SEND Předplatné vyžaduje platbu předem. Pokud platba není uhrazena během 1 měsíce, je společnost SEND Předplatné oprávněna takovou objednávku stornovat.

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí  být oznámeno společnosti SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem na adresu send@send.cz, dopisem  na adresu SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77 (hala A3), 193 00 Praha 9 , telefonicky na  číslo 225 985 225. Pro odstoupení předplatitel může také využít  tento formulář. Přijetí tohoto formuláře společnost SEND Předplatné předplatiteli bez zbytečného odkladu potvrdí. Odstoupení musí být odesláno před uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14-ti denní lhůtě vrátí společnost SEND Předplatné předplatiteli všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku předplatitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností SEND Předplatné). Při odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14-ti denní lhůtě nevzniknou předplatiteli  žádné další náklady. Pokud předplatitel již obdržel objednané tituly, zašle je společnosti SEND Předplatné  do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77 (hala A3), 193 00 Praha 9. Předplatné je předplatiteli vráceno poté, co SEND Předplatné obdrží vrácené tituly nebo poté, co předplatitel prokáže, že tituly společnosti SEND Předplatné odeslal, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady spojené s vrácením titulů nese předplatitel. Předplatitel odpovídá za snížení hodnoty vrácených titulů pouze v případě, že jejich hodnota byla snížena jinak, než v důsledku nakládání s tituly způsobem, který je nutný k obeznámení se s jejich povahou a vlastnostmi. Pokud předplatitel požádal, aby služba předplatného byla poskytována již během výše uvedené 14-ti denní lhůty pro odstoupení,  uhradí společnosti SEND Předplatné poměrnou část předplatného za již poskytnutou část služby,  a nese  náklady spojené s navrácením titulů.

I po uplynutí výše uvedené 14-ti denní  lhůty pro odstoupení je  předplatitel oprávněný kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečtené (1) náklady na odeslání peněžní částky a (2) rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácena do 20-ti dní od podání žádosti předplatitelem. V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období a nelze ho ukončit předčasně. Bylo-li předplatné již odesláno na účet vydavatele, vrací jej předplatiteli ve všech případech ukončení smlouvy přímo vydavatel.


Bonusy k předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné. V případě časově omezených bonusů, voucherů či vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení platebního předpisu. Bonusy k předplatnému se rozesílají v závislosti na dodání od vydavatele, v případně časově neomezených bonusů hromadně nejpozději do dvou měsíců od připsání úhrady předplatného, pokud v podmínkách akce není uvedeno jinak. 

Bonus k předplatnému nelze nárokovat, neboť se jedná o nabídky s omezenou platností a množstvím. Vydavatel si vyhrazuje právo náhrady bonusu za jiný v případě vyčerpání původně prezentovaného. Za dodání dárku je zodpovědný vydavatel a SEND Předplatné je pouze prostředníkem pro zajištění distribuce bonusu předplatiteli. V případě nedodání bonusů k odeslání ze strany vydavatele nenese SEND Předplatné zodpovědnost za nedodání bonusu předplatiteli.

Všechny bonusy k předplatnému jsou přidělovány a distribuovány na základě podmínek akce uvedených u propagace bonusové (marketingové) akce v časopisu, na webových stránkách vydavatele nebo jiném místě zvoleném vydavatelem.


Reklamace doručení (dodání) titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však

(1) u týdeníků maximálně na 4 vydání zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 3 čísla zpětně

(2) u čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně.

Reklamaci vad titulů (chybějící stránky, špatný tisk apod.) je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení titulu předplatiteli. Reklamace se uplatňují u SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem na adresu send@send.cz, dopisem na adresu SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77 (hala A3), 193 00 Praha 9, telefonicky na  číslo 225 985 225.

V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné nebo pokud tak bude ze strany předplatitele požadováno, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.


Kromě těchto obchodních podmínek předplatného SEND Předplatné je třeba počítat také s platností obchodních podmínek příslušného vydavatele.

Odkazy na obchodní podmínky vydavatelů:


Snahou společnosti SEND Předplatné je maximální spokojenost všech jejích zákazníků. Pokud i přes to vznikne spor, předplatitelé ho mohou řešit rovněž mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, a to i on-line na adrese https://adr.coi.cz/cs.